Bilutprovningen under ett tak – Vagnlaboratoriet inflyttat i nya lokaler

Historiska Saab – från Saab Vips-tidningen nr 5 1964
Digitaliserad och anpassad för hemsidan av Ray Beaufoy 2024-01

Utprovningsavdelningen vid Saab-T har under året successivt flyttat in i nya lokaler. Det är det fyra år gamla motorlaboratoriet som kompletterats med en tillbyggnad på 240 m2 avsedd för motorprovrum med långtidsprovbänkar och förråd samt ett vagnlaboratorium på 1.400 m2. De nya lokalerna innebär omkring 20% ökat utrymme mot tidigare och dessutom möjlighet till ändamålsenligare planering av verksamheten tack vare lokalplacering och modernaste utrustning.

Nya vagn-lab.-byggnaden vid Saab-T. Längst bort till höger syns tidigare motor-”labbet” med karaktäristiska ventilatorer.

Vagnlaboratoriet inflyttat i nya lokaler

Vagnlaboratoriet omfattar i stort chassi och karosslaboratorium med specialutrustning, riggar etc. för separatprov av detaljer och funktionsenheter. Denna byggnadsdel på 20×70 m utgörs av en sammanhängande hall där tre ljudisolerade specialprovrum inbyggts liksom separatrum för biltvätt och vattenprov och ett för speciella utvecklingsprov.

Utmattningsprov av stolram. Ev. sprickbildning kontrolleras av Albert Schmidt, montör på separat-lab
Motorprovbänk typ Schenk i nya motorprovrummet. Vid motorn lagbas Arne Gustavsson.

Långtidsprov
Av specialprovrummen är ett avsett för långtidsprov av växellådor, där bl. a. ljudnivån kontrolleras. I det andra provas fram- och återgående samt roterande rörelser hos funktionsenheter.

I detta rum finnes bl. a. en provrigg för påkänningar på hjulnav och fälg vid extrema styrutslag. En cylinder med klotsar utsätter hjulet för hårda stötar medan vridningsvinkeln kan ändras. Här finns även en apparat för samtidig provning av fyra drivaxlar och knutar. I den provningen ingår även försök med olika fetter. Det specialfett med långtidsverkan som används för 1965-års modell är således resultatet av denna utprovning.

Vidare förekommer prov med stolramar. På en ram hittar man t. ex. en anteckning om brott efter 75.000 böjningar – en antydan om att proven överskrider de påfrestningar som förekommer vid normala driftsförhållanden.

Det tredje inbyggda provrummet inrymmer den skakbänk för hel vagn som redan tidigare i åtskilliga år plågat Saab-bilar.
Hjulen vilar mot var sin cylinder som kan förses med klotsar av olika höjd – upp till 100 mm – och köras med varierande hastighet.
I provcykler från 25 till hundratals timmar köres vagnen efter särskilt fastställda program för kontroll av bilens hållfasthet. Vagnen är då barlastad, i regel till motsvarande fullast.

I detta provrum installeras vidare en anläggning för broms- och accelerationsprov.

Stötdämpare provas i specialrigg av John-Erik Svensson, montör på separatlab.
Detalj av hjulprovapparaten. Under hjulet syns rullen med skak-klots

Mekanoriggar
Av provriggarna är de flesta av ”mekanotyp”, alltså utbyggbara till olika användningsområden. Bl. a. användes dessa av el.verkstaden för långtidsprov av t. ex. vindrutetorkarmotor, fläktmotor, glödlampor, fotomkopplare osv.

Växellådsprovningen i specialrummet kompletteras i stora hallen av en provbänk för ljudnivåmätning samt arbetsriggar för montering och demontering av växellådor.

Här finns också en specialmätapparat för framhjulsinställning, noggrannare än de konventionella mätapparater som finns på serviceverkstäderna – det gäller ju här typgranskning för serieproduktion.

Stora provhallen har också utrymme för kvalitetskontrollen, där vagnar som plockats ut direkt från produktionen får undergå den mest minutiösa kontroll.

Helhetsvy av nya vagnlaboratoriet. Närmast vagnverkstad, där bortom avdelning för detalj- och friktionsprov. Längst bort specialprovrummen.
Skakbänken för hel bil.

Centralförråd och motorprovrum
Mellan stora hallen och ”gamla” motor. laboratoriet ligger den s. k. mellandelen, rymmande förråd i två våningar och nya motorprovrum. Förrådet utgör nu centralförråd, för både motor- och vagnlaboratoriet sedan lokalerna koncentrerats till ett ställe.
Utrymmet för motorprov färdigställs i två etapper. I november kommer första delen för sex motorprovbänkar att tagas i bruk, medan ett andra lika stort utrymme hålles i reserv för ytterligare utvidgning vid senare tillfälle.

De sex nya motorprovbänkarna kommer huvudsakligen att användas för långtidsprov och blir därigenom ett värdefullt tillskott till motorlaboratoriets tidigare sju provbänkar.

70.000 liter bränsle
För den utökade motorprovdelen har nya tankanläggningar installerats, två för 25 .000 liter vardera och en för 10.000 liter bränsle. Tidigare tankar rymde totalt 10.000 liter.

Till nyanläggningarna hör också en ” auktoriserad” bilvåg, som medför stora fördelar. Vägningstillfällena är ganska ofta återkommande – vid typinvägning, vid kontroll att en ändring ej medför kritisk viktökning, vid kontinuerlig kontrollvägning av seriebilar. Dessa vägningar (avgiftsbelagda) har tidigare måst utföras hos andra firmor i staden. Tids- och kostnadsbesparingen är uppenbar.

Personalen samlad
Nybygget inrymmer i andra våningen även en länga på 15 kontors- plus ett konferensrum. Utprovningsavdelningens hela personal har därigenom blivit samlad på en plats.

Den nya laboratoriebyggnaden möjliggör således en ändamålsenlig arbetsplanering för både kontors- och verkstadsdel.
Byggnadsarbetet för det nya laboratoriet började sommaren 1963 och de första inflyttningarna av verkstadsenheter skedde i slutet av året. Byggnadsentreprenör har varit Trollhättehus AB.

I utprovningsverksamheten ingår den nya provbanan med olika typer vägbeläggning, backar, vattengravar etc. som beskrevs i Vips’ förra nummer.

Utprovningsavdelningen har med utbyggnaderna fått väsentligt ökade resurser för rationell och effektiv utprovning av vagnmaterialet från minsta funktionsenheter till färdiga bilar under de mest skiftande driftsförhållanden.